Tillbaka

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) och vid var tid gällande version av dessa Villkor, gäller mellan Econans AB, org nr 559113-0553 (nedan “Econans”) och dig som slutanvändare (nedan ”du”) av det digitala simuleringsverktyget för planering av din privatekonomi (nedan ”Tjänsten”), som är tillgänglig via en av Econans samarbetspartners hemsida eller Econans hemsida (”nedan Hemsidan”). Econans och slutanvändaren refereras gemensamt nedan till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

Econans har utvecklat Tjänsten i syfte att tillhandahålla dig ett digitalt simuleringsverktyg som ger överblick och framtidsprognoser av din privatekonomi. Genom Tjänsten kan du testa hur olika scenarion kan påverka din privatekonomi och därmed underlätta beslutsfattande avseende de privatekonomiska ställningstagandena. Genom Tjänsten kan du utforska hur olika livscenarion och olika beslut, t.ex. att köpa hus, sälja bil, få tillökning i familjen m.m. kan påverka din privatekonomi. Tjänsten ska fungera utbildande och inspirerande för dig. Tjänsten bygger på beräkningar kring ekonomi och samhällsstatistik, algoritmer, regelverk och forskning m.m. Tjänsten grundas på en kontoinformationstjänst via Tinks aggregerade API-plattform och inga andra betaltjänster, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, tillhandahålls av Econans. Villkoren reglerar Econans tillhandahållande av Tjänsten och Parternas mellanhavanden i anledning därav.

Econans använder en underleverantör för den API-plattform som aggregerar dina privatekonomiska data från banker (Tink AB, org nr 556898-2192, nedan ”Tink”). Tink står under tillsyn av Finansinspektionen. Econans är via ett API (dvs. applikationsprogrammeringsgränssnitt, eng. application programming interface) anslutet till Tink och har ingen direktanslutning till bankernas och andra tredje parters öppna API. Genom tillgång till dessa data, kan Tjänsten presentera en överblick över ditt aktuella privatekonomiska läge och därefter, utifrån bl.a. samhällsstatistik, dina privatekonomiska framtidsprognoser. I samband med påbörjandet av ditt användande av Tjänsten ombeds du att ingå ett separat avtal med Tink genom att godkänna Tinks Allmänna Användarvillkor samt Tinks Integritetspolicy.

Tjänsten är kostnadsfri (dock kan eventuella trafikkostnader hos din mobil- eller internetleverantör tillkomma) och omedelbart åtkomlig för dig genom digitala enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator), efter att du har godkänt Villkoren och Econans Integritetspolicy och ingått avtal med Tink enligt punkten ovan. Din tillgång till Tjänsterna kräver alltid internetuppkoppling och den utrustning du använder kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum.

Parterna träffar ett avtal i samband med att du för första gången väljer att använda Tjänsten, antingen via en av Econans samarbetspartners hemsida eller Hemsidan. Användning av Tjänsten kräver att du:

  • är minst 18 år gammal,
  • är i övrigt behörig att ingå avtal,
  • har en giltig e-legitimation (BankID eller mobilt BankID) för att hämta in aggregerad data från Tink,
  • har godkänt Villkoren och Econans Integritetspolicy, samt
  • har godkänt Tinks Allmänna Användarvillkor och Tinks Integritetspolicy.

Genom att godkänna Villkoren bekräftar du även att du tagit del av information som framgår av Villkoren, vilka alltid finns tillgängliga på Econans hemsida.

DINA ÅTAGANDEN

Genom Villkoren upplåter Econans till dig en icke-exklusiv och icke överförbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten i enlighet med Villkoren.

Du åtar dig att endast använda Tjänsten för personligt och privat bruk och du garanterar att du inte kommer att använda Tjänsten för sådant ändamål som strider mot Villkoren eller mot gällande lagstiftning. Vid missbruk av Tjänsten är du skyldig att ersätta Econans för den skada som uppstått i samband med missbruket. Du ska även ersätta Econans för den skada som du tillfogar Econans på grund av att du använder Tjänsten i strid med Villkoren.

Du ansvarar personligen för alla handlingar och all aktivitet som företas av dig inom ramen för Tjänsten. Du åtar dig att inte till någon utomstående ge tillgång till din e-legitimation. För det fall du skulle misstänka eller borde misstänka att en obehörig har fått tillgång till din e-legitimation, är du skyldig att omgående vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till Tjänsten, samt att omgående meddela Econans om det inträffade. Du godtar att Econans inte ansvarar för obehörigas tillgång till och missbruk av Tjänsten samt för eventuella konsekvenser därav, som beror på din oaktsamhet.

Du är personligt ansvarig för all information och material som framställs av dig och som du gör tillgänglig genom Tjänsten. Du ansvarar vidare för att allt sådant material inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning. Du ska vidare hålla Econans skadelöst i det fall din användning av Tjänsten skulle föranleda ersättningsskyldighet för Econans i förhållande till tredje part.

Du får inte ändra, kopiera, publicera eller på annat sätt distribuera innehåll som du får del av genom Tjänsten och som tillhandahålls dig av Econans. Du får inte heller ändra, modifiera, eller på annat sätt påverka tekniken och/eller systemen som ligger bakom Tjänsten.

Avbrott eller fel i Tjänsten ska anmälas till Econans genom kontaktformuläret på Econans hemsida eller genom att du skickar ett e-postmeddelande till hello@econans.se.

ECONANS ÅTAGANDEN

Econans målsättning är att kunna erbjuda hög tillgänglighet till Tjänsten, med undantag för eventuella avbrott för serviceändamål, tekniska- eller systemunderhåll.

Econans kan dock inte under några omständigheter garantera att Tjänsten kommer att fungera felfritt och oavbrutet eller i övrigt leva upp till dina förväntningar. Tjänsten kan komma att störas av faktorer och omständigheter (t.ex. tekniska störningar, fel i din utrustning, nätverk, virus) som ligger utanför Econans kontroll och för vilka Econans inte ansvarar för.

Econans åtar sig att göra sitt yttersta för att tillse att all information som tillhandahålls genom Tjänsten ska vara korrekt och uppdaterad. Econans kan dock inte under några omständigheter garantera korrektheten eller tillförlitligheten i den i Tjänsten tillhandahållna informationen eller genom tredje part inhämtade informationen. De framtidsprognoser som genereras i Tjänsten kan inte under några omständigheter ses som någon garanti och framtidsprognoserna kan komma att skilja sig i stor grad från verkligheten. Econans framtidsprognoser är endast väglednade och Econans tar inget ansvar för dina handlingar baserade på informationen som tillhandahålls genom Tjänsten. Förenklingar och räknefel kan förekomma i framtidsprognoserna. De investeringar som du väljer att göra utifrån framtidsprognoserna innebär en risk och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Econans tillhandahåller ingen finansiell- eller investeringsrådgivning och Tjänsten ska inte på något sätt ses som ett uttryck för en sådan rådgivning.

Econans förbehåller sig rätten, när detta är påkallat med hänsyn till underhålls-, tekniska- eller säkerhetsskäl, att vidta åtgärder som tillfälligt kan påverka tillgängligheten till Tjänsten. I särskilda fall, när användningen av Tjänsten riskerar att allvarligt skada Econans, har Econans rätt att omgående spärra din åtkomst till Tjänsten.

Econans har rätt att när som helst, utan att i förväg behöva avisera dig, spärra din åtkomst till Tjänsten för det fall du bryter mot Villkoren eller om du använder Tjänsten på ett sätt som kan skada Econans eller tredje part.

VILLKORSÄNDRING

Econans har rätt att när som helst, utan att i förväg inhämta ditt godkännande, ändra eller göra tillägg till Villkoren. En uppdaterad version av Villkoren kommer att tillgängliggöras på Hemsidan och denna börjar gälla från och med den tidpunkt som framgår i den uppdaterade versionen av Villkoren. För det fall du före användandet av Tjänsten, inte godkänner de ändrade Villkoren kommer du inte att kunna använda Tjänsten.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNINGAR

Med undantag för vad som uttryckligen framgår av tvingande lagstiftning och vid fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, ska Parternas ersättningsskyldighet enligt tvingande lagstiftning och Villkoren endast avse ersättning för styrkt direkt skada och direkta kostnader. Econans ersättningsskyldighet täcker därför inte t.ex. inkomstbortfall, följdskador, utebliven vinst och/eller andra indirekta skador.

Econans är inte ansvarigt för dina eventuella ekonomiska eller investeringsbeslut eller andra beslut du fattar grundat på användningen av Tjänsten, den genom Tjänsten tillhandahållna informationen (inklusive information tillhandahållen av tredje part) eller för samarbeten då väljer att ingå med tredje part eller Econans samarbetspartners.

Econans är inte ansvarigt för den kommunikation som sker mellan dig och Tink, för information som Tink lämnar till dig eller Tinks handlande i övrigt.

Econans är inte ansvarigt för avbrott eller fel som orsakas p.g.a. tredjepartssystem.

Din rätt till ersättning för skada enligt tvingande lag är under alla omständigheter begränsad till ett halvt prisbasbelopp. Ansvarsbegränsningen gäller även din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Din begäran om ersättning enligt tvingande lagstiftning och Villkoren ska för att kunna göras gällande framställas till Econans inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts (i normalfallet inom 30 dagar).

Du saknar rätt att göra andra påföljder gällande än de som anges i Villkoren.

PERSONUPPGIFTER OCH KAKOR

Econans behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) och den svenska lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (gemensamt benämnda GDPR). För mer information avseende Econans personuppgiftsbehandling hänvisas till Econans Integritetspolicy

Econans lagrar kakor i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) och den svenska lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). För mer information avseende Econans användning av kakor hänvisas till Econans policy för kakor, https://app.econans.se/integritetpolicy#cookies.

FORCE MAJEURE

Med undantag för de fall Part har agerat grovt vårdslöst ska Part vara befriad från ansvar för brott mot Villkoren och/eller påföljd till följd av underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt Villkoren p.g.a. omständighet som hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörelsen av förpliktelsen ifråga. Sådan omständighet är exempelvis krig, terroristattack, myndighetsbestämmelse, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetsmarknadskonflikt (även om Part inte själv deltar i konflikten), blockad, brand, inskränkningar i energitillförseln, översvämning eller annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning eller andra omständigheter utanför Parts kontroll som Part skäligen inte kan räkna med och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Part som önskar åberopa sådan befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten om uppkomsten respektive upphörandet av force majeure-tillståndet. Om force majeure inträffar ska Part ha rätt att omedelbart säga upp avtalet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Econans äger med ensamrätt samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till rättigheter rörande varumärke, firma, design, text, mjukvara o.d, med undantag för vissa rättigheter som ägs av Econans licensgivare Tink. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig. All kopiering, ändring, överlåtelse, licensiering och/eller annan användning av Tjänsten är otillåten.

Du är införstådd med att otillåten användning av Econans immateriella rättigheter utgör avtalsbrott och är i övrigt brottsligt förfarande. Econans har rätt att vidta rättsliga åtgärder gentemot dig vid fall av sådan otillåten användning av Econans immateriella rättigheter.

KOMMUNIKATION

Du godkänner att all kommunikation mellan Parterna, med anledning av Tjänsten och/eller Villkoren ska ske elektroniskt genom e-postmeddelande mellan Parterna. Samtliga meddelanden med anledning av Villkoren ska anses ha kommit den andra Parten till handa dagen för avsändandet av e-postmeddelandet.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

Villkoren gäller tillsvidare från och med den tidpunkt som anges i punkten 1.5. Vardera Part har rätt att när som helst skriftligen säga upp Parternas avtal inklusive Villkoren och användandet av Tjänsten med omedelbar verkan.

ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN

Econans har rätt att när som helst, utan föregående avisering, ändra utformningen av Tjänsten och dess funktioner, samt sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Econans har vidare rätt att implementera uppdateringar, utveckla, förbättra och modifiera Tjänsterna i sådan utsträckning som Econans bedömer nödvändigt eller lämpligt. Sådana förändringar kan medföra att vissa av Tjänsternas funktioner ändras, upphör eller tillkommer.

ÖVERLÅTELSE

Du har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till annan. Econans har dock alltid rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat koncernbolag samt att anlita underleverantörer för fullgörandet av skyldigheter enligt Villkoren.

TILLÄMPLIG LAG, KLAGOMÅL OCH TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

För det fall du är missnöjd med Tjänsten, kan du framföra ditt klagomål till Econans genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@econans.se.

Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska i första hand lösas genom diskussion mellan Parterna. För det fall Parterna inte inom en skälig tid kan nå en överenskommelse kan tvisten hänskjutas till Allmänna Reklamationsnämnden (nedan ”ARN”), under förutsättning att ARN är behörig att pröva tvisten.

I annat fall, ska tvister avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.