Tillbaka

INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Econans AB (nedan ”vi”) tillhandahåller dig som slutanvändare (nedan ”du”) det digitala simuleringsverktyget för planering av din privatekonomi (nedan ”Tjänsten”), som är tillgänglig via en av våra samarbetspartners hemsida eller vår hemsida (”nedan Hemsidan”). Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina Personuppgifter (se definition under avsnitt 2) i samband med din användning av Tjänsten, dina besök på Hemsidan eller när du kontaktar oss via kontakformuläret på Hemsidan eller via e-postmeddelande.

Denna integritetspolicy (nedan ”Integritetspolicyn”) är till för att du ska känna dig trygg med att vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Nedan beskrivs hur vi behandlar dina Personuppgifter och vilka rättigheter du har, samt hur du går till väga för att kontakta oss för det fall du har några frågor eller vill göra dina rättigheter gällande.

Tänk på att du genom att använda Tjänsten, besöka Hemsidan eller kontakta oss via kontaktformuläret på Hemsidan eller via e-postmeddelande, godkänner att vi behandlar Personuppgifter om dig, där behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla dig Tjänsten och Hemsidan eller för att upprätthålla kontakt med dig. Om du inte lämnar behövd information eller uttryckligt samtycke i de fall där så krävs är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsten eller besöka delar av Hemsidan. Om du inte accepterar vad som sägs i denna Integritetspolicy ombes du vänligen att inte använda Tjänsten, inte besöka Hemsidan eller kontakta oss.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Personuppgiftsbehandling, ändamål och laglig grund

Med Personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Ändamålen med behandlingen av Personuppgifterna är att vi ska kunna erbjuda Tjänsten, ge tillgång till Hemsidan och upprätthålla kontakt med dig via kontaktformuläret eller via e-postmeddelande. Vi samlar in och behandlar dina Personuppgifter enbart i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

Insamling och behandling av dina Personuppgifter sker enbart med ditt samtycke eller på grundval av befintligt avtal eller rättslig förpliktelse. Undantag görs t.ex. för sådana fall där ett föregående samtycke inte är möjligt av praktiska skäl, behandlingen av uppgifterna ändå är tillåten enligt lag eller då vi har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna t.ex. för att utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk, enligt en s.k. intresseavvägning.

Vi behandlar dina Personuppgifter enligt följande:

Vid kontakt med oss via kontaktformuläret på Hemsidan eller e-postmeddelande sparar vi de Personuppgifter som vi behöver för att kunna administrera eventuella support- och klagomålsärenden och kunna kontakta dig, dvs. namn, efternamn och e-postadress (laglig grund för behandlingen är vårt avtalsförhållande med dig, se Allmänna Användarvillkor).

Vid ditt besök på Hemsidan och användningen av Tjänsten samlar vi automatiskt in, registrerar och behandlar kakor (inklusive IP-adress information), såsom längden på dina besök, antalet sidvisningar, de aktiviteter du vidtar på Hemsidan, geografisk information etc. Vi behandlar dessa Personuppgifter genom statistikverktyget Google Analytics för statistiska ändamål i syfte att kunna utveckla och kvalitetssäkra Hemsidan och Tjänsten, och för att ständigt förbättra din användarupplevelse samt IT-säkerheten (laglig grund för behandlingen är en s.k. intresseavvägning genom vilken vi gjort bedömningen att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt skyddsintresse). För mer information avseende vår användning av kakor hänvisar vi dig till vår policy för kakor, https://app.econans.se/integritetpolicy#cookies.

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som ställs på oss enligt lagkrav, domar eller myndighetsbeslut m.m. (laglig grund för behandlingen är då en rättslig förpliktelse.)

Känsliga personuppgifter

Känsliga Personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller medlemskap i fackförening samt Personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel graviditet, sjukdomssymtom och tillstånd avseende den fysiska och psykiska hälsan. Vi behandlar inga sådana uppgifter inom ramen för Tjänsten, tillhandahållandet av Hemsidan eller för att upprätthålla kontakt med dig.

Information till annan

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att dela dina Personuppgifter som vi behandlar med någon tredje part på annat sätt än vad som följer av denna Integritetspolicy, såvida inte skyldighet följer för oss att göra det enligt tillämpliga regelverk eller i samband med ett pågående rättsligt eller administrativt förfarande där du och vi är parter.

Vi anlitar underleverantörer för tjänster i anslutning till vår Tjänst som är s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa leverantörer kan komma att hantera Personuppgifter och kan behöva viss tillgång till Personuppgifter som är insamlade vid användningen av Tjänsten eller besöket på Hemsidan eller kontakten med oss, genom t.ex. statistikverktyget Google Analytics eller molntjänsteleverantören Amazon. Vi kräver av sådana leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetsskyddspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade tjänster, i syfte att vi i vår tur ska kunna erbjuda dig tillgång till Tjänsten. Dessa leverantörer får bara behandla dina Personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för andra syften.

Vi anlitar även tjänsteleverantören Tink som underleverantör för den API-plattform som aggregerar dina privatekonomiska data från banker. Tink tillhandahåller sina tjänster direkt till dig och ansvarar själva för sin personuppgiftsbehandling. Du kommer därmed att bli ombedd att lämna dina Personuppgifter direkt till Tink och din personuppgiftsbehandling kommer inte att omfattas av denna Integritetspolicy. För information avseende hur Tink behandlar dina Personuppgifter hänvisar vi dig till Tinks integritetspolicy.

Lagring av personuppgifter

Dina Personuppgifter sparas på de digitala enheterna (t.ex. dator, mobil eller surfplatta) som du använder för att ta del av Tjänsten eller besöka Hemsidan. Dessa uppgifter kan du själv radera från dina digitala enheter. Informationen om din användning av Hemsidan genom cookies överförs generellt sätt till Googles Inc servar i USA och lagras där, i enlighet med en så kallad adekvat skyddsnivå enligt tillämplig integritetslagstiftning. När du kontaktar oss via kontaktformuläret på Hemsidan eller via e-postmeddelande, sparas dina Personuppgifter i molnplattformen som tillhandahålls av Amazon inom EU/EES.

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt enligt respektive lag och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av vid var tid gällande rättsregler.

Överföringar till tredje land

Vi kommer som utgångspunkt inte föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES). För det fall vi måste göra det pga. att vi t.ex. använder oss av en digital tjänsteleverantör som är baserad i tredje land, så överför vi bara Personuppgifter om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt tillämplig integritetslagstiftning.

Ändringar i Integritetspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i Integritetspolicyn kommer detta att aviseras på Hemsidan, https://app.econans.se/integritetpolicy. Du får dessutom godkänna den uppdaterade Integritetspolicyn innan användningen av Tjänsten.

Rätt att begära information

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig (ett så kallat registerutdrag) och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se kontaktuppgifter nedan). När du skickar din begäran, behöver du ange specifikt vilka uppgifter du är intresserad av (såvida du inte är intresserad av alla). På så sätt kan vi ge dig den information som är relevant för dig. För det fall du skickar begäran flera gånger om registerutdrag, kan vi komma att ta ut en avgift eller i vissa lagstadgade fall vägra att tillmötesgå din begäran.

Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi dig detta.

RÄTT TILL RÄTTELSE

För att uppfylla våra skyldigheter om att alltid ha korrekta och relevanta Personuppgifter, arbetar vi systematiskt med våra register och uppdaterar Personuppgifter, där så är nödvändigt. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information, har du rätt att få dina uppgifter rättade. Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men i andra fall kan vi behöva överväga din begäran. Vi kommer inte godkänna din begäran om det är omöjligt eller kräver en stor arbetsinsats. Om du begär det, informerar vi även dig om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.

För det fall dina Personuppgifter ändras på din begäran, kommer vi att informera eventuella underleverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om de uppdaterade uppgifterna.

Rätten att bli bortglömd

Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter om:

  • de inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för;
  • vi behandlar Personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta;
  • vi behandlar Personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande intressen som väger tyngre än ditt intresse;
  • vi inte behandlar Personuppgifter i enlighet med gällande regler;
  • det krävs att Personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet; eller
  • det i övrigt finns någon annan relevant rättslig grund för dig att begära radering av Personuppgifterna på.

Vi har dock rätt att låta bli att radera dina Personuppgifter om vi behöver ha kvar dessa för att fullgöra en rättslig skyldighet eller för att kunna göra gällande rättsliga anspråk mot dig eller försvara oss mot sådana.

När vi får din begäran, kommer vi att göra en bedömning om det finns skäl att radera dina Personuppgifter. Du kommer därefter meddelas vår bedömning. För det fall vi raderar dina uppgifter på din begäran, kommer vi informera eventuella underleverantörer och samarbetspartners som vi lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Vi kommer dock inte göra detta om det är omöjligt eller kräver en orimligt stor arbetsinsats.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att i dessa fall begära att den behandling av dina Personuppgifter vi gör ska begränsas:

  • När du har bestridit Personuppgifternas korrekthet, under den tid som ger oss möjlighet att kontrollera om Personuppgifterna är korrekta;
  • När behandlingen är olaglig och du motsätter dig att Personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
  • När vi inte längre behöver Personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
  • När du har invänt mot behandling i enlighet med punkten 13, i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina berättigade intressen.

Begränsning innebär att Personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

RADERING AV UPPGIFTER

Personuppgifterna kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning, där en prövning görs från fall till fall av när olika typer av Personuppgifter ska gallras.

RÄTT TILL INVÄNDNING

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina Personuppgifter som görs med stöd av s.k. intresseavvägning enligt lag. I så fall behöver du skriftligen specificera vilken behandling du invänder mot. Vid sådan invändning får vi endast fortsätta utföra behandlingen om vi kan visa att det finns berättigande skäl till att Personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Rätten till dataportabilitet

Om du har lämnat dina Personuppgifter till oss, har du i vissa fall rätt att få ut och ta med dina Personuppgifter för att t.ex. flytta dem till ett annat bolag. För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana Personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när vår behandling av dina Personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet. Rätten till dataportabilitet gäller inte när dataportabiliteten är tekniskt svår att genomföra.

Rätten till klagomål

För det fall du har klagomål eller invändningar i anledning av vår hantering av dina Personuppgifter, ber vi dig att i första hand kontakta oss så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Du har dock alltid en rätt att direkt rikta klagomålet till tillsynsmyndigheten för integritetsfrågor (Datainspektionen).

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt gällande regelverk för att skydda Personuppgifterna mot bl.a. otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

Kontaktuppgifter

Om du vill framställa en begäran i enlighet med dina rättigheter ovan, ska sådan begäran upprättas i skriftlig form, undertecknas av dig, skannas in och skickas per e-postmeddelande till hello@econans.se. Med begäran ska du även skicka med en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling (pass eller körkort).

Har du några frågor om denna Integritetspolicy eller vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på hello@econans.se.

1. Policy för Kakor

Vi använder kakor (s.k. cookies och/eller LocalStorage) för att förbättra din upplevelse hos oss. Econans värnar om din säkerhet och integritet och ditt förtroende är vår mest värdefulla tillgång. Vi samlar inte in några uppgifter om våra användares ekonomi eller personuppgifter. Ingen information säljs vidare till andra företag eller tjänster. Här förklarar vi mer om varför vi använder kakor som sparas på din enhet och vilka val du kan göra gällande våra kakor.

1.1 Vad är kakor?

Kakor är små filer som skickas från en hemsida och sparas på din enhet. Vi gör det för att förbättra din upplevelse så att du t ex slipper fylla i dina uppgifter varje gång du besöker oss. Econans använder Google Analytics för att samla in information om hur webbplatsen används. Inga personuppgifter sparas. Vi gör det för att mäta hur våra användare nyttjar tjänsten för att på så sätt kunna utveckla tjänsten och upplevelsen.

1.2 Rensa dina uppgifter på din enhet

I tjänsten finns en knapp som heter ”Rensa min Data”. Klickar du där så rensar du automatiskt alla dina ekonomiska uppgifter som används för prognoserna och som har sparats på din enhet.

1.3 Hur kan du kontrollera användandet av kakor?

I din webbläsare kan du oftast ändra inställningarna för användning och omfattningen av kakor. Gå till inställningarna i din webbläsare för att lära dig mer om hur du justerar användandet av kakor och LocalStorage.